עמוד הבית
      חפש   חיפוש מתקדם
  عربي   |   English
    אירועים
    הודעות לעיתונות
    הודעות מזכיר הממשלה
    החלטות ממשלה
    נאומים
 
החלטות ממשלה וועדות שרים
פניות הציבור
תגובות והצעות
משרד ראש הממשלה  ארכיון  החלטות ממשלה  2009  ינואר  מתן אישור לחברת רפא"ל בדבר רכישת מניות בחברת VISIONMAP בע"מ
מתן אישור לחברת רפא"ל בדבר רכישת מניות בחברת VISIONMAP בע"מ
 
החלטה   מס.  חכ177/  של  ועדת  שרים  לענייני  חברה  וכלכלה   (קבינט חברתי-כלכלי)  מיום  12.01.2009  אשר צורפה לפרוטוקול  החלטות  הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 29.01.2009 ומספרה הוא 4451(חכ177/).
הממשלה ה-31 אהוד אולמרט
נושא ההחלטה : מתן  אישור לחברת  רפא"ל בדבר רכישת  מניות  בחברת VISIONMAP בע"מ
מחליטים : בהתאם   להוראת   סעיפים  11(א)(9)   לחוק   החברות הממשלתיות,  התשל"ה1975-, לאשר את החלטת דירקטוריון רפא"ל  מערכות  לחימה מתקדמות בע"מ  ("רפאל")  מיום ה24.6.2008-  בדבר  רכישת  מניות בשיעור  של  24.9% בחברת  ויז'נמאפ  בע"מ  ("החברה")  וזאת  בין  היתר בתנאים המפורטים להלן:

1. שם החברה: ויז'נמאפ בע"מ (LTD MAP VISION).

2. תיאור  החברה: החברה עוסקת בפיתוח מערכות  מיפוי המבוססות  על טכנולוגיה של ראיה ממוחשבת  ועיבוד GPS.  החברה מספקת פתרונות כוללים בתחום  המיפוי הכוללים  מצלמות מיפוי שפותחו על ידה וכן מערכות עיבוד תמונה משלימות. בהתאם לתקנון החברה, החברה תעסוק בכל עיסוק חוקי.

3. אופי החברה: חברה פרטית, רשומה בישראל.

4. בעלי המניות בחברה ושיעור אחזקותיהם בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר רכישת המניות בהתאם להחלטה זו:  מר מיכאל פטצ'ניקוב (מחזיק לפני כניסת רפאל לחברה  בלמעלה  מ- 58% ) יחזיק 44%, רפאל  24.9% ואחרים - 31% (18 גופים וגורמים פרטיים).

5. השקעת  רפאל בחברה: U.S 8,952,000$ (המרת הלוואה שניתנה על ידי רפאל למניות).

6. מבנה  הון המניות של החברה: ההון הרשום של החברה עומד  על  1,000,000 ש"ח מחולקים  ל100,000,000- מניות  רגילות  בעלות 0.01 ש"ח ע.נ.  כ"א.  ההון המונפק והנפרע של החברה עומד על 1,197,380 מניות רגילות. עם מתן אישור הקבינט החברתי-כלכלי יוקצו לרפאל  397,000 מניות רגילות המהוות 24.9%  מהון המניות המונפקות בחברה.
 
7. הזכויות הצמודות למניות החברה: מניות החברה הינן בעלות  זכויות שוות בהצבעה באסיפה כללית,  מינוי דירקטורים,   השתתפות  ברווחים  ובעודפי   החברה בפירוק.
 
8. דירקטוריון  החברה:  דירקטוריון  החברה  מונה  8 דירקטורים מתוכם זכאית רפאל למנות שני דירקטורים (אם ירד שיעור אחזקות רפאל ל- 21.9% מהון המניות המונפק והנפרע, וכל עוד לא תרד מ8%- מהון המניות המונפק תהיה זכאית רפאל למנות דירקטור אחד).

9. שמירה והגדלה של שיעור אחזקות רפאל בחברה: רכישה של  הון  מניות נוסף על ידי רפאל, עד לשיעור  של 50%  מהון  המניות המונפק והנפרע של החברה  תהיה טעונה   אישור   נוסף  של  מנהל   רשות   החברות הממשלתיות.

10.חשיפה:  חשיפת רפאל בחברה, לרבות באמצעות  רכישת מניות נוספות בחברה בעתיד, לא תעלה על 50 מיליון דולר (כולל הרכישה הראשונית) בסך הכל.
 
לעניין  אישור זה, "חשיפה" - לרבות כל השקעה  של החברה,  במישרין או בעקיפין, ולרבות השקעה  כנגד רכישת  או  הקצאת מניות, לרבות בשל  מימוש  זכות סירוב ראשון, זכויות קדימה לרכישת מניות, זכויות למניעת   דילול  וכיוצ"ב,  מתן  הלוואות   לחברת ההשקעה, ערבויות להלוואות שהחברה תיקח או כל דרך אחרת  שתגרום  לחברה חשיפה, לרבות  בקשר  לחברות שחברת ההשקעה מחזיקה בהן מניות או אמצעי שליטה.
 
11.כפיפות   ביטחונית:  נציגי  רפאל  יפעלו   בהתאם להוראות  הביטחון של הממונה על הביטחון  (מלמ"ב) במערכת   הביטחון,  במגבלות  כפי  שניתנו,   כפי שיינתנו ויעודכנו על-ידו מעת לעת.
 
12.שר  אחראי:  השר  האחראי על חברת  רפאל  הוא  שר הביטחון.

13.אין  באישור זה להקמת החברה האמורה בהתאם למטרות המצוינות לעיל, כדי לגרוע מהוראות חוק הפיקוח על יצוא  בטחוני, התשס"ז2007-  או כל דין  אחר  אשר יחליף אותו או אישורים נדרשים אחרים.

14.תוקף האישור: אישור זה לרכישת מניות בחברה יעמוד בתוקף  כל עוד עיקר פעילות החברה מתבצעת  בתחומי הפעילות המתוארים בסעיף 2 לעיל.

15.אם החברה תפוצל לשתי חברות שיפעלו בתחום, כמפורט בסעיף  2  לעיל, (לחברה הממוקדת  בשוק  הביטחוני וחברה נוספת הממוקדת בשוק האזרחי), הוראות אישור זה יחולו בהתאמה על אחזקות רפאל בכל אחת מהחברות האלה." 
Top Main
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.
הדפסה שלח לחבר
 

רחוב קפלן 3, הקריה, ירושלים 91950

כל הזכויות שמורות © 2014 מדינת ישראל