עמוד הבית
  חפש  חיפוש מתקדם
לדף מינהלת תנופה   |   לדף הבית
  

הודעה בדבר הקפאת תשלומים בשל מעבר תנופה למשרד הבינוי והשיכון

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 27 מיום 14.04.2013, תפקידיה וסמכויותיה של מנהלת תנופה, הנדרשים לסיום הטיפול במפונים, הועברו למשרד הבינוי והשיכון ולרשויות המקומיות, זאת החל מיום 01.07.2013.

במסגרת המעבר, חשבות תנופה עוברת ממשרד ראש הממשלה למשרד הבינוי והשיכון. מדובר בתהליך מורכב אשר מחייב הקפאת מערכות התשלומים שתחל ביום 15.09.2013 למשך כחודש וחצי.

בהתאם לסעיף 19(ב)(1) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה - 2005 (להלן – החוק), המועד לתשלום של סכום הפיצוי יהיה בתוך 60 ימים מיום קבלת החלטה בוועדה. המשרד נערך להעביר את כספי הפיצויים במועד כפי שנקבע בחוק. עם זאת, ייתכנו עיכובים בהעברת הכספים. במקרה כאמור, נפעל לפי הנקבע בסעיף 19(ו) לחוק, כך שסכום הפיצוי יישא הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961.

אנו מתנצלים מראש על אי נוחות שעלולה להיגרם כתוצאה מהמעבר למשהב"ש.אודות המינהלה        לנוסח החוק 
החלטות הממשלה וחקיקה

 תקנות הארכת מועד אחרון להגשת בקשה למענק לפי סעיף 70(ג) לחוק

 תיקון מס' 4 לחוק יישום תוכנית ההתנתקות

 חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס”ה-2005

 נוסח סיכום הדברים עם נציגי המפונים מיום 22.04.07

החלטת הממשלה על תוכנית ההתנתקות  מיום 06.06.04

 החלטת ועדת שרים לענייני בטחון לאומי בעניין פינוי ופיצוי

 חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 2) התש"ע - 2010

 החלטת ממשלה מס' 604 - מענק בגובה 24% לעסקים תעשייתיים

הודעות ע"פ החוק


הודעה בדבר העברת כספי פיצויים לעסק

פרסום החלטות ועדה מיוחדת
        
הודעות המינהלה

המועד האחרון להגשת בקשות לוועדה המיוחדת בעניין כליף

 המועד האחרון להגשת בקשות לפי סעיף 9 לסיכום הדברים – עדכון לגבי באר גנים

 הודעה בדבר המועד האחרון למימוש תעודת זכאות להלוואה עומדת כמשמעה בסעיף 47 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה- 2005

 הודעה בדבר המועד האחרון למימוש תעודת זכאות להלוואה עומדת

 רשימת ישובים בעדיפות לאומית א' - מתוך אתר משרד השיכון

הודעה בדבר הפעולות הנדרשות לצורך הקצאת קרקע חקלאית המיועדת להקמה מחדש של משקי חקלאות שהועתקו מחבל עזה

 הודעה לשוכרים הפרטיים בדבר הקצאת מגרשים במתחמים 3 – 9 בבאר גנים – בהתאם לסעיף 47ג(ב) לחוק

 בקשה לאישור רישום משכון וקבלת חלק ממענק סעיף 8 המותנה בפינוי הדיור הזמני למבקשי העתקת קרוילה

הודעה על הקדמת תוספת תשלום הפיצוי בשל בית המגורים

 הודעה לשוכרים פרטיים בדבר הקצאת מגרשים במתחמים 1 ו-2 בבאר גנים – בהתאם לסעיף 47ג(ב) לחוק

הגרלות לבחירת מגרשים לבני האזור המפונה בבאר גנים

הודעה בדבר יישום פרוייקט הצבת הקרווילה על מגרש הקבע ביישובים ניצן ובאר גנים

 בקשה לקבלת חוות דעת בעניין גודל וסוג מבנה עסק בשטח שפונה

 הודעה לשוכרים הפרטיים שרכשו מגרשים בבני דקלים

 הוראות עזר להגשת בקשה להגדלת מענקים על פי סעיף 70(א) ולקבלת שיפוי בגין השקעות בעסק ממשיך

 מועד אחרון להגשת בקשה לפי סעיף 9 לסיכום הדברים

 הודעה לשוכרים פרטיים בדבר הקצאת מגרשים בניצן – בהתאם לסעיף 47ג(ב) לחוק


 "מתקדמים" - סיון תשע"א יוני 2011

הודעה בדבר דחיית ההגרלה לבני האזור המפונה ושוכרים פרטיים בניצן

תוספת פיצוי בגין נחלה חקלאית או קרקע חקלאית- לפי תיקון 4 לחוק

תוספת פיצוי בגין בית מגורים לפי תיקון 4 לחוק

 הצהרה ותביעה להגדלת מענקים על פי סעיף 70(א) ולקבלת שיפוי בשל השקעות בעסק ממשיך

הודעה מעודכנת בדבר שמות היישובים שבהם יושם הסדר להעתקה קהילתית לצורך יישום סעיף 9 לסיכום הדברים שנחתם עם חברי הכנסת ביום 22.04.2007 (הלוואה עומדת מיוחדת לבגירים שמרכז חייהם ביום הקובע היה ביישוב מפונה)

 הודעה על מועד אחרון להגשת בקשות לדמי הסתגלות ותיקון פיננסי- על פי תיקון מס 2 לחוק יישום תוכנית ההתנתקות (חוק העסקים)

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

    הודעות מינהלה נוספות    
מידע על זכאות וחישוב המקדמות
טופס
ועדות הזכאות
מידע בדבר סיוע חברתי ואישי
דרכי התקשרות